រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងនូវព័ត៌មាន និងការប្រឌិតព័ត៌មានដោយយករូបថត របស់ឯកឧត្ដម ម៉ៅ ធនិន ទៅចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម

រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងនូវព័ត៌មាន និងការប្រឌិតព័ត៌មានដោយយករូបថត របស់ឯកឧត្ដម ម៉ៅ ធនិន ទៅចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម។