មុនមួយថ្ងៃបើកសាលា រកឃើញគ្រូបង្រៀន​វិជ្ជមាន​កូ.វី.ដចំនួន​១៨​នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១​ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០២១​នេះការបើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​សាលារៀន​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន​ចាប់ពី​កម្រិត​មតេយ្យ​សិក្សា​ដល់​បឋមសិក្សា ​បាន​ដំណើរការ​ល្អប្រ​សើរ​ជាធម្មតា​ទេ​នៅ​គ្រប់​ទី​តាំង​៥៣១​សាលា​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប៉ុន្តែសាលារៀនក្រសួង​តម្រូវឲ្យដាក់​មួយថ្នាក់ ​ពី​១៥​ទៅ​២០​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ ​ដូចនេះ​សាលា​នីមួយៗ​ត្រូវ​បែងចែក​សិស្ស​រៀន​ឆ្លាស់គ្នា​យ៉ាង​ម៉េច​ដើម្បី​ធានាបាន​ការសិក្សា​បាន​ទាំងអស់គ្នា​ហើយ​មិន​មាន​ការឆ្ល-ង​រាលដាល​ជំ-ងឺ-​កូ​-វី-ដ​១៩​នៅក្នុង​សាលា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក្រុមការងារ​នៅតាម​សាលា​នានា ​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ គឺ​បាន​យក​សំណាក​គ្រូបង្រៀន​ប្រមាណ​ជាង​៥០០០​នាក់​​ មុនបើកដំណើរការមួយថ្ងៃ ជា​លទ្ធផល​រកឃើញ​ចំនួន​១៨​នាក់​មានវិជ្ជមានជំ.ងឺ​កូ.​វី.ដ​១៩​ ស្មើ​នឹង​០,៣​ភាគរយ ហើយ​បាន​អនុញ្ញាតឲ្យសម្រាក​ព្យា-បាល​នៅតាម​ផ្ទះ​រៀងៗ​ខ្លួន​ ដោយពួកគាត់​មាន​ស្ថានភាព​សុខភាព​ល្អជា​ធម្មតា​ទេ​ដោយសារ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បាន​៣​ដូ​ស​រួចហើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះ​ការបើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​សាលារៀន​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន​ចាប់ពី​កម្រិត​មតេយ្យ​សិក្សា​ដល់​បឋមសិក្សានៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១​ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ​បាន​ដំណើរការ​ល្អប្រ​សើរ​ជាធម្មតា​ទេ​នៅ​គ្រប់​ទី​តាំង​៥៣១​សាលា​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​